Stichting loopsport Zwolle is een (hard)loopgroep die voortvloeit uit Trim-Westenholte. Na 18 succesvolle jaren hield Trim-Westenholte op te bestaan en vanaf 1 april 2007 is de loopgroep voortgezet als Stichting Loopsport Zwolle

Gezondheid en het maatschappelijk karakter spelen een belangrijke rol in de doelstellingen van Stichting Loopsport Zwolle (SLZ). De stichting richt zich op verschillende loopactiviteiten voor jong en oud. Het gaat bij SLZ niet alleen om zo goed mogelijk te presteren maar ook om een gezonde levenswijze toe te passen door op een verantwoorde en gezellige manier met elkaar te lopen. De doelstellingen van de verschillende trainingsgroepen zijn zeer divers. Er kan deelgenomen worden aan verschillende trainingsgroepen, elk met hun eigen inspanningsniveau. Van gematigd inspannend tot aan het zwaardere trainingswerk voor diegene die ambitie hebben om halve- en misschien wel hele marathons te lopen.

Door dit brede aanbod van trainingsmogelijkheden onderscheidt SLZ zich van andere loopgroepen. De huidige deelnemers, circa 200 in totaal, zijn afkomstig uit Zwolle en omstreken. Dit geeft aan dat men de deskundigheid van de trainers en de gezelligheid van het met elkaar trainen in en om Westenholte zeer waardeert. Het maatschappelijke karakter speelt ook een belangrijke rol. Zo is er altijd ruimte voor een praatje en worden in de verschillende groepen de laatste nieuwtjes tijdens het inlopen uitgewisseld.

Stichting Loopsport Zwolle (hierna: SLZ) verwerkt persoonsgegevens. Wij willen je hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement geven wij je antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door SLZ.

 • Wat zijn persoonsgegevens?

Er zijn gegevens die iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld je naam, adres, leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar jou herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld je adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook je voornaam samen met je geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

 • Van wie verwerkt SLZ persoonsgegevens?

SLZ verwerkt persoonsgegevens van mensen die deelnemer willen worden van SLZ en daarmee mee kunnen doen aan de door SLZ gegeven looptrainingen alsmede andere georganiseerde activiteiten.

 • Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

Dat is de ledenadministratie. Hierin neemt één persoon uit het bestuur van SLZ plaats. Deze persoon draagt zorg voor juiste invoering van de door de deelnemers verstrekte informatie in het ledenadministratie systeem. Deelnemers blijven op hun beurt verantwoordelijk voor het correct aanleveren en bij wijzigingen van de gegevens het doorsturen van een correctie wijziging.

 • Waarvoor verwerkt SLZ persoonsgegevens?

Als je deelnemer wilt worden van SLZ, hebben we je persoonsgegevens nodig. De gevraagde gegevens zijn naast de normale NAW-gegevens, ook contactgegevens zoals email, telefoonnummer(s) en je bankrekeningnummer.
De gevraagde gegevens worden gebruikt voor het onderhouden van contact – dat kan telefonisch zijn, of email – en ook voor het versturen van een nieuwsbrief. Het bankrekeningnummer wordt alleen door de penningmeester gebruikt om de automatische incasso opdrachten te kunnen versturen naar de bank om op die manier de verschuldigde halfjaarlijkse bijdragen te kunnen innen.

Waar je (NAW)gegevens niet voor gebruikt worden, zijn voor promotie- of marketingdoeleinden anders dan die van SLZ zelf.

 • Verwerkt SLZ ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Daar kan het antwoord kort over zijn: Nee, die vragen of verwerken wij niet.

 • Hoe gaat SLZ met mijn persoonsgegevens om?

Je persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de stichting of het doel waarvoor zij zijn, verwerkt.

 • Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?

Buiten het bestuur van SLZ kan er niemand bij je persoonsgegevens. Ook jijzelf kan niet bij je opgeslagen persoonsgegevens, althans niet direct (door bijvoorbeeld online-toegang). Je kunt je opgeslagen gegevens uiteraard wél opvragen bij de ledenadministratie. Wijzigingen aan die gegevens zal je zelf moeten doorgeven aan de ledenadministratie, die zal de wijzigingen dan verwerken.

 • Uitwisseling van persoonsgegevens binnen SLZ

Willen wij gegevens voor een ander doel gebruiken dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren? Dan kunnen wij dat alleen wanneer er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat. Bijvoorbeeld als je je inschrijft voor een evenement en daarvoor contactgegevens direct uit de ledenadministratie worden opgehaald.

 • Hoelang worden mijn gegevens bewaard?

Gegevens gerelateerd aan je deelnemerschap worden in beperkte vorm na uitschrijving bewaard, als reden daarvoor is om contact te kunnen blijven houden met oud-deelnemers voor bijvoorbeeld een (jubileum)feest of anderszins georganiseerde activiteiten waarbij oud-deelnemers ook welkom zijn. Voor het bewaren van deze gegevens gelden de wettelijk bepaalde voorschriften.

 • Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is SLZ gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

 • Kan ik zien welke gegevens SLZ van mij verwerkt?

Nee, dat kan niet. Je zult contact moeten opnemen met de ledenadministratie die jouw op verzoek de gegevens zal verstrekken. N.B. de gegevens die vastgelegd worden zijn dezelfde gegevens, niet meer, niet minder, dan die jezelf hebt verstrekt middels het inschrijvingsformulier.

 • Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door SLZ kun je terecht bij de ledenadministratie of bij een willekeurig iemand anders van het bestuur. Ook kun je vragen of opmerkingen mailen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wijzigingen privacybeleid: SLZ behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Deelnemers van SLZ zullen op de hoogte gebracht worden van deze wijzigingen. Je kunt dit privacybeleid zelf opslaan of raadplegen via de site. (link naar privacybeleid)

Stichting Loopsport Zwolle wordt gesponsord door:

Run2Day logo Zwolle 2016

 

Reglement Stichting Loopsport Zwolle

Bij akte van 16 maart 2007 is de Stichting Loopsport Zwolle opgericht. Hierna SLZ genoemd. SLZ heeft met ingang van 1 april 2007 de loopgroep Trim-Westenholte overgenomen en is per gelijke datum begonnen met haar activiteiten.
Het bestuur bestaat uit (d.d. 14 september 2019): Dicky van der Kolk; Roeleke Dragt; Nathalie de Weerd; Harry Hilberdink; Richard Wonnink.

Art.1 Algemene bepaling.
Het reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de statuten van de Stichting Loopsport Zwolle, zoals die zijn vastgesteld bij notariële akte van 16 maart 2007. Zaaknummer 2007.000319.01/JCO

Art.2 Taakverdeling bestuur SLZ.
SLZ heeft een bestuur van 6 leden met elk een eigen taak:

 • Roeleke Dragt onderhoudt de contacten met de (potentiele) deelnemers en is te bereiken op: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.;
 • Harry Hilberdink beheert onze website www.loopsportzwolle.nl en de ledenadministratie en is te bereiken op: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.;
 • Dicky van der Kolk is aanspreekpunt voor trainerszaken en verzorgt de planning van de trainingen. Zij is te bereiken op: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.;
 • Richard Wonnink voert als penningmeester de financiële administratie en is te bereiken op: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.;
 • Nathalie houdt zich bezig met PR en communicatie en is te bereiken op: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.;

Allemaal en in wisselende samenstelling, zijn we verantwoordelijk voor het organiseren van (loop-) evenementen.

Art.3 Vergaderingen.
Het bestuur vergadert zo vaak als men nodig acht. Van de vergaderingen worden notulen gemaakt die alleen voor het bestuur beschikbaar zijn. Een deelnemer kan om een mondelinge toelichting vragen over een specifiek onderwerp. De trainersgroep vergadert tenminste 2 keer per jaar. Van deze vergaderingen wordt een besluitenlijst gemaakt die op de website van SLZ wordt gepubliceerd. Het bestuur en de trainersgroep hebben éénmaal per jaar een gezamenlijke vergadering. In deze vergadering diverse zaken geëvalueerd en het activiteitenplan voor het komende jaar besproken.

Art.4 Doel.
Gezondheid en het maatschappelijke karakter spelen een belangrijke rol in de doelstellingen van SLZ. De stichting richt zich op verschillende loopactiviteiten voor jong en oud, het organiseren van recreatieve sport- en bewegingsactiviteiten, sportreizen en / of evenementen. Het gaat bij SLZ niet alleen om zo goed mogelijk te presteren maar ook om een gezonde levenswijze toe te passen. Dit kan bereikt worden door op een verantwoorde en gezellige manier met elkaar te lopen. De doelstellingen van de verschillende trainingsgroepen zijn zeer divers. De huidige groepen lopen uiteen van een recreatieve loopgroep (instapniveau) tot een trainingsgroep voor wedstrijdlopers die halve en hele marathons lopen.

Art.5 Trainersgroep.
SLZ heeft de beschikking over een ruime groep deskundig opgeleide trainers (CIOS, AU). De trainers worden beurtelings ingezet en verzorgen in principe trainingen aan alle niveaugroepen. De trainers komen een aantal keren per jaar bijeen voor na- en bijscholing en om zaken met elkaar af te stemmen. Aanspreekpunt voor trainerszaken is Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Art.6 Commissies.
Het bestuur kan commissies in het leven roepen die belast zijn met het organiseren van een evenement. Het bestuur bepaalt de taak en werkwijze van de commissie en minimaal één van de bestuursleden maakt deel uit van de commissie. De commissie benoemt uit haar midden een voorzitter.

Art.7 Deelnemer worden.
Deelname aan de SLZ staat in principe open voor iedereen maar het bestuur behoudt zich het recht personen te weigeren en / of de deelname aan SLZ te beëindigen. Dit zal altijd gepaard gaan met opgave van redenen. Deelname aan de trainingen en / of evenementen geschiedt altijd en geheel op eigen risico van de deelnemer. SLZ aanvaardt terzake geen aansprakelijkheid. Een sportmedische keuring wordt aanbevolen. De minimale leeftijd om lid te kunnen worden is 16 jaar.

Art.9 Op proef.
Voordat iemand besluit definitief  lid te worden SLZ, kan er kosteloos een maand meegetraind worden. SLZ dient wel over de persoonlijke gegevens te beschikken alvorens een loper hier gebruik van kan maken. N.B. via de website is online aanmelding mogelijk, zie het aanmeldingsformulier.

 

Art.10 Deelnemer zijn.
Deelname aan SLZ betekent donateur zijn. Donateurs zijn zij die zich hebben verplicht de stichting financieel te steunen met een bijdrage die door het bestuur is vastgesteld. Deze bijdrage wordt uitsluitend halfjaarlijks (per 1 januari en 1 juli) door middel van een machtiging geïncasseerd. De verplichting tot betaling vervalt per eerstvolgende halfsjaarsbetaling wanneer de deelnemer uiterlijk tot twee weken voor het nieuwe halfjaar schriftelijk of per e-mail heeft laten weten zijn/haar deelnemerschap op te zeggen. Uiteraard mag men het gehele (betaalde) halfjaar (nog) gebruik maken van de trainingen en aanbiedingen van SLZ.
Indien het bestuur besluit de bijdrage te verhogen, zal dit de deelnemers vooraf per e-mail worden meegedeeld.

 

Art.10a Ere-deelnemer.

Het bestuur kan (oud) SLZ deelnemers, die zich bijzonder hebben ingezet voor de loopsport in het algemeen en SLZ in het bijzonder, benoemen tot “ere-deelnemer” Deze benoeming is voor onbepaalde tijd en geeft recht om, in de meeste gevallen, zonder eigen bijdrage deel te nemen aan SLZ activiteiten.


Art.11 Ziekte / blessures.
Bij langdurige ziekte en / of blessures kan het deelnemerschap tijdelijk opgeschort worden. Dit houdt in dat de zieke/geblesseerde wel deelnemer blijft, echter gedurende de langdurige ziekte of blessure niet de verplichting tot betaling van de halfjaarlijkse bijdrage heeft. De resterende reeds betaalde maanden van een onvoltooid halfjaar worden bij aanvang training, dus na het herstel van ziekte/blessure, in mindering gebracht op de dan te incasseren nieuwe halfjaarsbijdrage. Het betaalde deelnemersgeld, waarvoor dus geen trainingen zijn genoten, wordt dus als het ware “gereserveerd”.
Een verzoek hiertoe kan ingediend worden bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., alleen voor de voorliggende periode en niet met terugwerkende kracht.

Art.12 Deelnemen aan.
Donateurs hebben toegang tot trainingen en evenementen die door SLZ worden georganiseerd. Deelname is kosteloos of tegen een van te voren vastgestelde bijdrage.

Art.13 Gast deelname.
In principe is het niet mogelijk om als gast incidenteel tegen betaling mee te trainen. Een deelnemer kan echter wel –vooraf- bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.een verzoek indienen om een bekende gedurende één training als gast mee te laten trainen.

Art.14 Trainingen.
SLZ organiseert trainingen op maandag, dinsdag, woensdag en zaterdag. Locaties, groepen en trainingstijden staan vermeld op de website van SLZ. Klik hier. Mochten hier wijzigingen in optreden dan zal SLZ deze wijzigingen tijdig vermelden op de website.

Art.14.1 Hesjes.
Om de training goed te laten verlopen zijn de volgende afspraken gemaakt: in de winterperiode is het op maandag, dinsdag en woensdagavond verplicht om een hesje te dragen. De trainer is verplicht om deelnemers die geen hesje dragen te weigeren.

Art.14.2 Mobiele telefoon.
Voor eventuele calamiteiten heeft de trainer altijd een mobiele telefoon bij zich. Bij een calamiteit mag een deelnemer van SLZ nooit alleen gelaten worden.

Art.14.3 Voortijdig training verlaten.
Indien iemand eerder de training moet / wil verlaten, dient dit altijd in overleg te gaan met de trainer.

Art.14.4 Einde training.
Er wordt bij SLZ getraind onder het motto: “de training is niet eerder voorbij dan wanneer de trainer het zegt”.

Art.15 Kleding.
Het uitgangspunt van SLZ is dat de deelnemers zoveel mogelijk lopen in gesponsorde (club) kleding. Vooral bij wedstrijden wordt dit door bestuur en sponsoren zeer gewaardeerd. De kleding wordt voor een door het bestuur vastgestelde eigen bijdrage beschikbaar gesteld en kan met behulp van een bestelformulier. Meer informatie, en het bestelformulier, is te vinden op de website.

Art.16 Deelnemer af.
Beëindiging van deelname kan alleen schriftelijk (lees: email), via de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Opzegging gaat dan in per het einde van het "lopende" halfjaar. Er vindt geen verrekening c.q. geen restitutie plaats van reeds betaalde deelnemersbijdragen. Uiteraard mag men het gehele (betaalde) halfjaar (nog) gebruik maken van de trainingen en andere georganiseerde activiteiten. 

Art.16.1 Sponsor kleding.
Indien de deelname aan SLZ binnen een jaar wordt beëindigd, dient de sponsorbijdrage van de kleding volledig vergoed te worden. Het bestuur behoudt zich het recht om hier in voorkomende gevallen van af te wijken b.v. (bijv.) bij verhuizingen en langdurige blessures.

Art.17 Aansprakelijkheid.
Het bestuur van SLZ en haar trainers en vrijwilligers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van fysieke tekortkomingen en / of tijdens trainingen opgelopen letsel van de deelnemers. Het bestuur heeft voor de deelnemers een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Voor informatie: www.sportverzekeringen.nl

Art.18 Financiën.
De geldmiddelen van SLZ worden o.a. verkregen uit: bijdragen van de deelnemers, mogelijke subsidies en sponsorgelden en overige. Uit deze opbrengsten worden de vergoedingen van de trainers betaald, evenementen georganiseerd, bijdragen gedaan voor de aankoop van kleding en de organisatiekosten betaald.


Art.19 Website gebruik
Op de website is een disclaimer van toepassing. Deze vind je hier. Gebruik van de website houdt automatisch in dat de gebruiker instemt met de disclaimer.


Art. 19.1 Gebruik van Smoelenboek door leden
Leden van SLZ hebben toegang tot het zogenaamde “Smoeltjesboek” op de website. Dit smoelenboek staat op een besloten gedeelte van de website en is als zodanig alleen toegankelijk voor leden via een gebruikersnaam en wachtwoord. Het bestuur behoudt zich het recht voor om –met opgaaf van redenen- leden te weigeren om gebruik te maken van de aangeboden functionaliteit op dit besloten gedeelte.
Het is mogelijk om via het Smoeltjesboek emails te versturen naar andere personen in het boek. Hier geldt één strenge regel: misbruik deze functionaliteit niet om andere mensen te bestoken met mails waarvan de inhoud beschouwd kan worden als bedoeld voor reclame doeleinden. Dit wordt beschouwd als SPAM. Ook mail met kwetsende inhoud wordt niet getolereerd. In voorkomende gevallen zal het bestuur zich beraden op passende maatregelen.
Door gebruik te maken van een toegewezen account op deze website gaat de gebruiker impliciet akkoord met deze voorwaarde.


Art. 19.2 Gebruik van het Gastenboek
Het SLZ Gastenboek is openbaar. Maar ook hier gelden de algemene regels van fatsoen: hou het geschrevene netjes, geen vuig taalgebruik en al helemaal geen seksueel getinte en/of kwetsende teksten. Het bestuur behoudt zich het recht voor om middels moderators, onbehoorlijke entries in het Gastenboek te verwijderen.

Art.20 Wijziging van het reglement.
Het bestuur van SLZ houdt zich het recht voor dit reglement te wijziging en / of aan te vullen. De deelnemers worden hiervan per e-mail op de hoogte gebracht.

Art.21 Slotbepaling.
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de Stichting Loopsport Zwolle.

Aldus vastgesteld: december 2010

Bestuur Stichting Loopsport Zwolle.

1 MAAND GRATIS meetrainen en daarna beslissen of je deelnemer van Stichting Loopsport Zwolle wilt worden?

Dat kan!

Je bent van harte welkom om 1 maand gratis mee te trainen, zodat je de sfeer van de loopsport en de loopgroepen kunt proeven. Aanmelden kan eenvoudig weg door het online Aanmeldingsformulier in te vullen. We nemen je dan alvast in onze administratie op. Je kunt vervolgens een maand lang gratis de training(en) (zie ook: Trainings Info) volgen die je maar wilt. Al volg je bij wijze van spreken 3 of zelfs alle 4 trainingen in een week, dat mag, alhoewel “rust” natuurlijk ook heel belangrijk is bij het hardlopen. Aan het eind van de gratis maand willen we dan graag van jou vernemen of je definitief deelnemer wilt worden of toch niet. In dat laatste geval ben je ons niets verschuldigd maar hopen we natuurlijk wel dat je blijft hardlopen, al is het dan niet bij onze club.
Tip: agendeer datum einde proefmaand ook even voor jezelf!

We kunnen ons voorstellen dat je mogelijk nog wat vragen hebt. Die vragen kun je per mail stellen aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.(deelnemerscontact) .

Besluit je om definitief deelnemer te worden van onze club (na de gratis proefmaand), stuur dan even een mail naar Roeleke met de mededeling dat je definitief lid wilt worden. Dan wordt per ommegaande een deelname-machtigingsformulier opgestuurd.

De deelnemersbijdrage voor de looptrainingen bedraagt slechts € 42,00 per halfjaar, ongeacht het aantal trainingen die je volgt, en wordt altijd op 1 juli en 1 januari door middel van een automatische machtiging van je rekening afgeschreven.


Opzegging kan uitsluitend tot 2 weken voor aanvang van het (kalender-)halfjaar schriftelijk per e-mail aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Er vindt geen restitutie van betaalde deelnemersbijdragen plaats.

Komende wedstrijden

Geen activiteiten gevonden
Copyright © 2022 Loopsport Zwolle. Alle rechten voorbehouden.
Joomla! is vrije software uitgegeven onder de GNU/GPL Licentie.